CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày tạo: 07/07/2022 15:12:20   -   Lượt xem: 371

Kem Dẻo Truyền Thống – Tràng Tiền không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ trang Web hay Fanpage cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin các nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng nhằm phục vụ công việc giao hàng.

   1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 - Kem Dẻo Truyền Thống – Tràng Tiền không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ trang Web hay Fanpage cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin các nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng nhằm phục vụ công việc giao hàng.

Khi quý khách cung cấp thông tin giao hàng cho chúng tôi

·       Tên khách hàng

·       Số điện thoại

·       Địa chỉ giao hàng

·       Tên người nhận

-       Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây :

·       Giao hàng cho quý khách đã đặt hàng tại Kem Dẻo Truyền Thống – Tràng Tiền

·       Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

·       Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng và chỉ vào mục đích giao hàng